Els textos literaris tan populars com altres , tenen un valor en ells mateixos, perqué responen a una inteció estética . Es poden trobar diferents tipus de textos lectors amb intencions creatives o artístiques. Tots tenen objectius diferents i volen transmetre coses diferents.